Skúšobné stanice s piestovým etalónom typu PP sú elektronické skúšobné stanice určené pre overovanie bytových a domových vodomerov a meračov tepla so svetlosťami DN15-50 (65) v rozsahu prietokov 0,001-32m3/h, na studenú i teplú vodu. Stanice s piestovým etalónom sú plnoautomatické stanice určené pre všetky skupiny užívateľov – metrologické inštitúty s požiadavkou na max. presnosť merania, pre servisné organizácie s nárokmi na vysokú flexibilitu, ako aj pre výrobcov meradiel s dôrazom na maximálny výkon pri zachovaní požadovanej presnosti. Počítačom riadené stanice s užívateľsky prívetivým prostredím a vizualizáciou všetkých procesov na monitore ponúkajú celú škálu užívateľských nastavení, vrátane tvorby vlastných protokolov či exportov výsledkov meraní. Súčasťou sú rozličné štatistické funkcie ako aj priebežný výpočet neistôt meraní. Každé zariadenie pozostáva zo základnej modulárnej zostavy a môže byť rozšírené doplnkami, ktoré si zákazník vyberá podľa vlastných potrieb. Tieto stanice sú vyrábané v troch základných variantoch: Single: s 1 vetvou pre upnutie 5, 10 alebo až 15 ks vodomerov (DN15/110mm) Semi: 2 vetvy so spoločnou zdrojovou a etalónovou časťou. Toto usporiadanie umožňuje semi-paralelnú prácu, t.j. počas merania na jednej vetve piestovým etalónom je možné na druhej vetve meniť vodomery, zavodniť trať, prípadne robiť pomocou čerpadla a prietokomera reguláciu vodomerov. Obsluhu pritom zabezpečuje jediný operátor! Duo: 2 úplne nezávislé vetvy, ktoré umožňujú realizovať paralelne skúšky na oboch vetvách nezávisle. Stanica má 2 riadiace počítače, obsluha môže byť vykonávaná dvomi alebo jedným operátorom. Stanice typu PP môžu byť vybavené množstvom doplnkov (napr. vákuovaním, digitálnou komunikáciou s meradlami, tlakovou skúškou, a pod.), ktoré závisia od rôznorodosti potrieb zákazníkov. Stanice sa líšia rozsahom maximálneho prietoku, a pokrytím jednotlivých svetlostí vodomerov.

Elektronické stanice pre overovanie vodomerov - Typ G
Skúšobné stanice tohto typu sú používané na overovanie vodomerov a prietokomerov svetlostí DN 50÷800 mm teplou i studenou vodou v rozsahu prietokov 0,05 ÷ 2000 m3/h. Táto skúšobná stanica môže byť zhotovená v rôznych verziách. Dizajn skúšobných staníc typu G zodpovedá všetkým medzinárodným normám a odporúčaniam pre overovanie vodomerov, zohľadňujúc potreby užívateľa. Celý systém je riadený počítačom s grafickým zobrazením procesu na monitore.

Elektronické stanice pre overovanie vodomerov - Typ MU
Skúšobné stanice tohto typu sú používané na overovanie vodomerov a prietokomerov svetlostí DN 15÷50mm teplou alebo studenou vodou v rozsahu prietokov 0,003 ÷ 32 m3/h. Overovanie meradiel je možné gravimetricky, sústavou váh v celom rozsahu. Stanice môžu byť vybavené rôznymi doplnkami ako je napr. statická skúška tlakom, zavodnenie s vákuovaním, atď. Celý systém je riadený počítačom s grafickým zobrazením procesu na obrazovke.